Geen greintje verstand van zaken | 11 oktober 1924

1924 okt Prijsopdrijving.png

Ingezonden brieven in een krant zijn voor veel lezers een belangrijke bron van informatie. Nagenoeg altijd wordt een eerder artikel uit de betreffende krant aangehaald. De brievenschrijver is het meestal (volstrekt) oneens met de daarin geschetste ontwikkeling of het standpunt dat wordt ingenomen. Veel minder vaak komt een reactie op wat een eerdere briefschrijver naar voren bracht.
Maar blijkbaar heeft abonné G. bij de heer J. de V. (‘geen zakenman’, zoals hij onderaan opmerkt) serieuze ergernis weten op te wekken omdat G. onzin zou hebben uitgekraamd. Op een aantal punten corrigeert J. de V. de eerdere opmerkingen van abonné G. over hoge prijzen en hoge belastingen. Kennelijk had G. geschreven over een schandelijke prijsopdrijving van de meest nodige levensbehoeften, die aan banden zou moeten worden gelegd. Of een dergelijke situatie bestond, bijvoorbeeld blijkend uit overmatige winsten bij melkveehouders, is nu niet na te gaan, maar de opmerking dat de lagere prijzen voor buitenlandse boter aangeeft dat er ruimte voor prijsverlaging is, is een miskenning van regionale markten. Zoals de J. de V. opmerkt, houdt de redenering van G. geen rekening met de plaatselijke marktsituatie en de noodzaak van een redelijke inkomen voor de aanbieders van zuivel, zoals in dit geval de plaatselijke melkboer. 
Natuurlijk moeten autoriteiten altijd alert zijn op ongewenste marktsituaties (monopolies, oligopolies) en daaruit volgende ongewenste prijsafspraken, maar dat lijkt in de hier beschreven situatie, met erg veel aanbieders zonder marktmacht, toch niet het geval te zijn. Kortom, een storm in een glas melk…

(Haagsche Courant)