Het Rode Pannendorp | 8 mei 1920

1920 mei rode pannendorp.jpg

Het ‘Rode Pannendorp’ is de wijk die de Emmastraat, Oranje Nassaustraat, Prins Hendrikstraat & Weverslaan omvat.

Sinds de invoering van de ‘Woningwet 1901’ bemoeide de Rijksoverheid zich actief met de ‘volkshuisvesting’  [1]. Behalve dat er kwaliteitseisen aan woningen gesteld konden worden, maakte de ‘Woningwet 1901’ het ook mogelijk dat de Rijksoverheid woningbouwverenigingen financieel  kon ondersteunen. Het waren die woningbouwverenigingen [&/of corporaties & stichtingen] die in de praktijk zorg droegen voor het bouwen en beheer van goede en betaalbare woningen voor minder draagkrachtigen [anders gezegd: de arbeidersklasse]. De directe financiering door het Rijk van de woningbouwverenigingen werd overigens in 1921 stopgezet omdat de woningnood zou zijn opgelost.

In Voorburg was Woningbouwvereniging St. Martinus actief [St. Martinus is rond de eeuwwisseling opgegaan in Stichting Wooninvest] [2], en in mei 1920 werd ‘Het bouwen van 59 Arbeiderswoningen en een Winkelhuis’ aanbesteed. Drie weken later werd bekend gemaakt wie de aanbesteding gewonnen had:  ‘Minste inschrijver S. Treep te Voorburg voor f 359.600.’ . Dat bedrag betekent dus een kostprijs van pakweg f 6000 per woning. Ter vergelijking: de huidige WOZ waarde van een zestal willekeurig gekozen huizen aan de Emmastraat is gemiddeld zo’n € 235.000. Naar guldens omgerekend is dat  f 518 000. Vertaald naar een inflatiepercentage is dat 4,56 %/jaar cumulatief over honderd jaar. Heel vergelijkbaar met de woninginflatie van 4,8 % / jaar zoals vermeld in het eerste berichtje in de serie ‘100 jaar Voorburg’.  

In 1990 was er een plan om de hele wijk te slopen om plaats te maken voor flatgebouwen [3]. Dit plan van Woningbouwvereniging St. Martinus werd - om het beleefd te formuleren - niet erg enthousiast ontvangen door de bewoners van de wijk. Een handtekeningenactie hielp de sloop te voorkomen. In 2016 is er overigens zelfs serieus sprake van geweest dat de wijk tot ‘gemeentelijk monument’ verheven zou worden [3].  Maar net als bij de sloopplannen, is daar niets van terecht gekomen.  Op de monumentenlijst van Leidschendam-Voorburg [4] is in ieder geval niets te vinden over een eventuele monumentale status van een of meer huizen aan de Emmastraat, Oranje Nassaustraat, Prins Hendrikstraat of Weverslaan.

Bronnen:

(1)     https://nl.wikipedia.org/wiki/Woningwet

(2)     http://www.cultuurpuntleidschendam-voorburg.nl/organisaties?controller=organizationdetails&type=132&org=233

(3)     http://www.overhetwestland.nl/2016/05/19/met-afbraak-bedreigde-huizen-nu-waarschijnlijk-monument/

(4)    https://www.lv.nl/monumentenlijst