Bronnenschriften

Door de archiefwerkgroep van de Historische Vereniging Voorburg zijn verschillende bronnenschriften gepubliceerd.

 

Deel 1: Hofwijk (uitgave 1996)

 

Hofwijk

 

Viermaal verscheen Constantijn Huygens voor schout en schepenen van Voorburg om zijn aankoop van onroerende goederen te laten registreren. De eigendommen van Huygens zien we terug in de registers van de verpondingen (we zouden dit tegenwoordig de onroerend-zaakbelasting noemen).

Aangezien zowel Christiaan Huygens als Constantijn (III) Huygens zonder kinderen overleden, vinden we ook de aangifte van hun nalatenschappen terug.

De overbodige gewassen en materialen van de buitenplaats (groenten, bomen, hakhout, beelden, etc.) werden door middel van openbare veilingen van de hand gedaan. Als in 1728 tuinman Crijn Roodenburg en zijn vrouw komen te overlijden, wordt er een veiling van hun inboedel gehouden. Dit geeft een aardig beeld van hun bezittingen.

 In 1749 en 1750 wordt de buitenplaats Hofwijck door de familie Huygens verkocht. We kunnen de verdere wisseling van eigenaren van Hofwijck in het rechterlijk archief van Voorburg tot 1791 volgen.

 Tot slot treft u een overzicht aan van de verschillende percelen waaruit Hofwijck heeft bestaan. Behalve wat we normaal gesproken tot Hofwijck rekenen, bezat de familie Huygens ook een tijdlang het oostelijk daarvan gelegen perceel "Het Voorhof".

Deel 2: Bedrijfsvergunningen 1763 - 1806 (uitgave 1999)

 

Bedrijfsvergunningen

 

Van de verleende vergunningen werd een uittreksel gemaakt in de volgorde waarin zij zijn opgetekend.
Daarna volgen indexen op huisnamen, topografische namen (blz. 62) en overige vermelde personen (dus niet van de vergunnninghouders) (blz. 63-65). Tot slot wordt een overzicht gegeven van de diverse beroepen (blz. 66-77).
Vóór 1812 (= invoering van de Burgerlijke Stand) zijn weinig archiefbronnen beschikbaar waarin beroepen van mensen geregistreerd staan. Daarom is dit register van onschatbaar belang voor genealogen die op zoek zijn naar de bezigheden van hun voorouders.