Meerjarenbegroting Stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg (op basis van de cijfers per januari 2022)

Inkomsten

Uitgaven

Bijdrage Michiel van Haersma Buma

€ 5.290

Oprichtingskosten

€ 343,25

Bijdrage gemeente L-V

€ 11.000

Kosten Stolpersteine*

€ 29.040

Extra gedenkstenen**

€ 1.200

Donaties

€ 6.460

Diverse + onvoorzien***

€ 2.166,75

Totaal

€ 22.750

€ 32.750

*220 Stolpersteine à € 132 (prijspeil 2021)

**het betreft hier de kosten van extra steen, die wordt geplaatst indien het huis is afgebroken; er is uitgegaan van 8 extra stenen

***dit is een geschatte verzamelpost (rozen bij geplaatste Stolpersteine, attenties stadsbeheer, bankkosten vanaf 1 januari 2022).

Op basis van de cijfers per eind november 2021 resteert een negatief saldo van € 10.000, waarvoor sponsoring gezocht wordt. In deze berekening is voor de Stolpersteine uitgegaan van het prijspeil per 2021 en wordt er voorts van uitgegaan, dat de gemeente L-V ook de plaatsing van de overige Stolpersteine voor zijn rekening neemt. Bovenstaand overzicht is gecontroleerd en goed bevonden door een externe Kascommissie, bestaande uit de heren Steemers en Verkade. Het nummer van de bankrekening van de Stichting is NL62 INGB 0008 6965 06.