Watermanagement door de eeuwen heen

HV14-1 Watermanagement.JPG

In de literatuur is de laatste decennia veel verschenen over de invloed en het belang van water voor de samenleving. In deze uitgave zal het water echter centraal staan bij de beschrijving van de historische ontwikkeling van Voorburg. Gezien de lange tijdsperiode, de grote omvang van het gebied en de vele van belang zijnde facetten van het onderzoek heeft de auteur in vele gevallen volstaan met een of meerdere eenvoudige voorbeelden. Naast de strijd tegen het water, die tot op de dag van vandaag doorgaat, is ook de behoefte aan voldoende schoon water onder de aandacht gebracht. Voor de periode tot de Late middeleeuwen is het gehele onderzoeksgebied in  beschouwing genomen, terwijl het Onderzoek in de periode daarna vooral betrekking heeft Op de gemeente Voorburg. Technische aanpassingen op waterhuishoudkundig gebied, verbeteringen van de vaarwegen en voorzieningen voor een goede drinkwatervoorziening en afvalwaterverwijdering in Ons gebied komen daarbij aan de Orde. Voor het oplossen van lokale problemen is door de gemeente Leidschendam-Voorburg in samenwerking met de hoogheemraadschappen een Waterplan opgesteld, dat aangeeft welke maatregelen in de komende jaren moeten worden uitgevoerd.

 

Bekijk dit boek online