Voorburgs Jong Erfgoed

HV20-2 Voorburgs jong erfgoed.JPG

De historicus Johan Huizinga heeft eens geschreven dat geschiedenis 'de geestelijke vorm' is, 'waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden'. Het is 
volgens zijn taakstelling dus de bedoeling dat wij ons zo proberen te verdiepen in historische feiten dat er iets meer ontstaat dan de feiten alleen. Men moet zich ervan 
rekenschap geven. Dat vergt een ernstige en toegewijde aandacht. Het vergt ook een hoge mate van betrokkenheid bij het onderwerp. In deze aflevering van Historisch Voorburg wijdt ir. J.P.E.H. (Jacques) Plugge een studie aan de twee Voorburgse architecten Jan Wils en Rein Fledderus en hun nalatenschap, in Voorburg en daarbuiten, maar vooral in Voorburg. Door beide bouwmeesters te plaatsen in de lijst van hun tijd slaagt hij erin ons veel te laten begrijpen van hun idealen en van de belangen die bij  hun projecten een rol speelden. 

 

Bekijk dit boek online