Voortgezet onderwijs in Voorburg

HV11-2 Voortgezet Onderwijs.JPG

Deze aflevering van Historisch Voorburg is het product van de werkgroep 'Ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in Voorburg in de twintigste eeuw', die zijn werkzaamheden begon in 2001.  Aanvankelijk was het de bedoeling dat het hier gepubliceerde omvangrijke materiaal deel zou gaan 
uitmaken van een nog veel groter project: een publicatie die in boekvorm de geschiedenis van Voorburg in de afgelopen eeuw zou behandelen, maar daarvan is het uiteindelijk niet gekomen. In dit nummer van Historisch Voorburg kan wel de vrucht van de inspanningen van de werkgroep gepresenteerd worden: de geschiedenis van het Voorburgs middelbaar onderwijs in de 20ste eeuw. De groei van het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs in onze gemeente heeft in de vorige eeuw een enorme vlucht genomen, beginnend met (m)ulo-onderwijs en via vele fusies uitmondend in scholengemeenschappen. En het eind van de samenwerking is nog niet in zicht! Als rode draad door deze aflevering loopt het huisvestingsprobleem waarmee alle scholen te maken hebben gehad. 
Voortdurend is er sprake van het gebruik van noodlokalen of tijdelijke inwoning in andere scholen. Het moet de schoolbesturen veel hoofdbrekens hebben gekost om ieder jaar weer alle leerlingen onder dak te brengen. 
De redactie van Historisch Voorburg draagt deze aflevering op aan de nagedachtenis van de in 2003 overleden Klaartje van Tuil, oud-lerares Nederlands en oud-voorzitter van onze Vereniging. Zij was degene die enthousiast het initiatief nam tot de totstandkoming van deze uitgave en die er ook een aantal bijdragen voor heeft kunnen afronden vô6r haar overlijden. 


 

Bekijk dit boek online